Varukorg
SWE Sweden
Sweden Sweden
Meny
Visade
Favoriter
Varukorg
Visade
Din visningslista är tom
Mina favoriter
Din favoritlista är tom
Varukorg
Din varukorg är tom!
0

Hantering av personuppgifter samt rapportering av misstänka förseelser

1. Inledning
LampGallerian Växjö AB behandlar personuppgifter i sin dagliga verksamhet. Integritetspolicyn gäller generellt för personuppgiftsbehandlingen inom LampGallerian och finns till för att förklara vilken sorts data LampGallerian behandlar, varför och hur. Personuppgifter behandlas i LampGallerians affärssystem, löneprogram och schemaprogram.

Personuppgifter hanteras också i LampGallerians webbsystem, ärendehantering. Integritetspolicyn är tillämpbar på anställda, kunder och leverantörer.

2. Personuppgifter och personuppgiftshantering
Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Namn, telefonnummer, bilder och IP-adresser kan vara personuppgifter. Beställningar kan också vara personuppgifter om de tillsammans med andra uppgifter kan kopplas till en person. Åtgärder som vidtas med personuppgifter är personuppgiftsbehandling, exempelvis lagring, insamling, ändring, radering och spridning.

3. Personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig är den som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen och bestämmer varför och hur personuppgifter behandlas. LampGallerian Växjö är personuppgiftsansvarig. I vissa fall bestämmer en annan part vilka personuppgifter som behandlas och varför. LampGallerian är då personuppgiftsbiträde och behandlar personuppgifter å dennes vägnar. Det är också möjligt att LampGallerian tillsammans med en tredje part är ansvarig för behandlingen.

4. Personuppgiftsbiträden
För att kunna leverera sina tjänster använder sig LampGallerian av personuppgiftsbiträden. Det innebär att LampGallerian är personuppgiftsansvarig och bestämmer vilka personuppgifter som behandlas och varför, men att vi outsourcar delar av behandlingen. Det rör sig exempelvis om IT-lösningar såsom system för lagring och beställningar. LampGallerian bestämmer då över hanteringen och ansvarar för den, men tar hjälp av andra leverantörer för att kunna leverera sina tjänster. LampGallerian ingår alltid personuppgiftsbiträdesavtal med personuppgiftsbiträden för att värna om en hög skyddsnivå för all data.

5. LampGallerians personuppgiftshantering
LampGallerian och våra personuppgiftsbiträden har alltid en laglig grund för hanteringen/behandlingen av personuppgifter. Oftast är det nödvändigt för att fullgöra avtal men det kan även ske efter samtycke (vid t.ex. nyhetsbrev) eller om statlig myndighet kräver det. Som registrerad till marknadsföring är det däremot alltid möjligt att på ett enkelt sätt avsäga sig från sådan personuppgiftsbehandling.

Nedan följer en överblick av LampGallerians personuppgiftshantering. LampGallerian strävar efter att behandla så lite personuppgifter som möjligt. Alla kategorier av personuppgifter behandlas därför inte vid varje tillfälle.

5.1. Kommunikation och administration
LampGallerian behandlar personuppgifter för administrering och kommunikation med kunder, anställda och leverantörer. Syftet är att hantera beställningar, anställningar och administrera verksamheten.

Personuppgifter: Namn, e-postadress, adress, telefonnummer.
Varför: Informationen är nödvändig för att kunna uppfylla avtalen och använda våra tjänster.
Hur: Uppgifterna kommer från den registrerade själv som lämnas till oss vid tecknande av avtal eller för att ta kontakt med oss.

5.2. Betalning
För att hantera betalningar behandlar LampGallerian personuppgifter.

Personuppgifter: Kortnummer, fakturanummer, namn, e-postadress, telefonnummer, belopp, försäljningsställe, tid för transaktionen, detaljer om beställningen.
Varför: För att handla med tjänster och varor och leva upp till avtal genom att få betalt eller försäkra sin egen betalning behöver LampGallerian hantera personuppgifter kopplade till betalningar.
Hur: Dessa uppgifter kommer till oss vid betalning eller beställning.

5.3. Anspråk
För hantera rättsliga anspråk som klagomål, reklamationer eller rättsprocesser, kan LampGallerian behöva behandla personuppgifter.
Personuppgifter: Namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, kontonummer, händelseförlopp, platsinformation.
Varför: Behandlingen är nödvändig för att LampGallerian ska ha information att kunna fastställa orsak och utöva rättsliga anspråk.
Hur: Uppgifterna kommer från registrerade själv men kan även komma från myndigheter eller andra aktörer som försäkringsbolag.

5.4. Cookies
För att förbättra användarupplevelsen på vår hemsida samlar LampGallerian in teknisk data.

Personuppgifter: IP-adresser, cookies, webbläsarinformation, enhets-ID:n.
Varför: Beroende på vilken sorts teknisk data som samlas in sker behandlingen antingen efter en intresseavvägning eller samtycke.
Hur: Besökare godkänner insamlingen av data genom att bekräfta på webbplats.
 

Mottagare som LampGallerian kan dela information med:

1. Tjänsteleverantörer
För kunna tillhandahålla sina tjänster tar LampGallerian hjälp av olika leverantörer för bland annat IT-lösningar som nätverk, lagringstjänster och e-posttjänster. Leverantörerna får endast behandla personuppgifterna enligt LampGallerians instruktioner och får inte behandla uppgifterna för egna ändamål. Samtliga är också bundna av lag och avtal att skydda personuppgifter.

2. Betalningsmottagare och leverantörer för betaltjänster
Vid betalningar kan personuppgifter delas med betaltjänstleverantören, betalningsmottagaren samt båda parters banker.

3. Övriga mottagare
LampGallerian kan också i vissa fall dela med sig av uppgifter till andra mottagare, främst myndigheter på grund av lagkrav eller i samband med rättsliga processer. Personuppgifter kan också komma att delas med potentiella köpare och säljare till hela eller delar av verksamheten.

4. Tekniska och organisatoriska åtgärder
LampGallerian är mån om kunders och anställdas integritet och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter från obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

5. Var behandlar LampGallerian personuppgifter?
LampGallerians mål är att samtliga personuppgifter behandlas inom EU/EES-området. Vissa leverantörer kan dock komma att behandla personuppgifter utanför EU/EES-området. I sådana fall säkerställer vi alltid att uppgifterna är skyddade och att det finns skyddsåtgärder på plats.

6. Hur länge sparas personuppgifter?
LampGallerian behandlar personuppgifter så länge det finns ett avtal, krav eller laglig grund att spara uppgifterna. Om det inte längre finns en anledning att behandla personuppgifter raderas dem.


Rättigheter för LampGallerians kunder

LampGallerian vill påminna om rättigheterna GDPR ger personer som får sina personuppgifter behandlade.

1. Tillgång till personuppgifter
Du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas.

2. Rättelse
Om en uppgift är fel eller ofullständig har du rätt att begära att den korrigeras.

3. Motsätta sig behandling för direktmarknadsföring
Registrerade har rätt att motsätta sig att personuppgiftsbehandling sker för direktmarknadsföring. Detta görs enklast genom att avregistrera sig från utskick genom att klicka på avregistreringslänken i utskicket eller kontakta oss via mejl.

4. Rätt att klaga till Integritetsskyddsmyndigheten (fd. Datainspektionen)

Du har som kund rätt att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten om du tycker vi hanterar dina uppgifter felaktigt.
Kontaktuppgifter
Telefon: 08-657 61 00
E-post: [email protected]
Fax: 08-652 86 52
Integritetsskyddsmyndigheten ( f.d Datainspektionen), Box 8114, 104 20 Stockholm, telefon 08-657 61 00, e-post [email protected]

5. Radering
Du har rätt att begära och under vissa omständigheter få dina personuppgifter raderade. Ett undantag är om vi enligt lag är skyldiga att bevara uppgifterna.


Du kan läsa mer om dataskyddslagstiftningen och dina rättigheter på EUs hemsida - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32016R0679

Kontaktuppgifter
LampGallerian Växjö AB (org. nr 559042-2589) är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter hanteras, kontakta oss genom mejl till [email protected] eller brev till:

LampGallerian Växjö
Härlövsvägen 21
35250 VÄXJÖ

För att styrka din identitet önskar vi att du uppger namn, adress, e-post, telefonnummer samt personnummer. Bifoga även en kopia av din legitimation. Svar kommer att skickas till din folkbokföringsadress (alternativt till mejladressen beroende på vilket sätt du kontaktat oss).

Denna informationstext uppdaterades senast 16 maj 2018 och kan komma att ändras. Om vi gör väsentliga ändringar i texten kommer att vi att meddela dig senast 30 dagar innan ändringen träder i kraft genom e-post eller genom att publicera en ny version på vår webbplats.


Rapportera misstänkta förseelser
BHG Group (som LampGallerian tillhör) har etablerat en visselblåsar-kanal enligt gällande lagar och EU-direktiv för rapportering och hantering av visselblåsarärenden. Funktionen hanteras av tredjepart, i detta fallet, KPMG för att uppfylla samtliga externa krav däribland kravet på anonymitet.

LampGallerian gör allt för att bedriva verksamheten med högsta etiska standard. Men inte ens de mest effektiva kontroller kan täcka in alla tänkbara scenarier. Därför uppmuntrar vi alla våra medarbetare, kunder och intressenter att alltid rapportera eventuella misstankar om oetiskt agerande och brott mot gällande riktlinjer för att förhindra ekonomisk brottslighet.

Så här rapporterar du

Du kan välja mellan att rapportera öppet genom att ange namn och kontaktuppgifter eller rapportera anonymt. Oavsett vilken metod du väljer så hanteras alla anmälningar strängt konfidentiellt. Skicka alltid din rapport genom att använda vårt visselblåsningssystem, som hanteras av en oberoende, extern part. Eftersom LampGallerian är en del av BHG Group kommer du att omdirigeras till en gruppgemensam sida för alla BHG Groups bolag.
Processen är utformad för att bevara uppgiftslämnarens anonymitet och rapporteringskanalen är skild från bolagets IT-system och IP-adress, och andra data som kan identifiera uppgiftslämnaren.
Om du väljer att lämna in en rapport har du rätt att begära och få en fullständig lista över vilka uppgifter som sparas i ärendet. Om det behövs har du också rätt att begära korrigering av ofullständig eller felaktig information.
LampGallerians anställda är enligt lag skyddade mot repressalier till följd av en anmälan.

Vad ska rapporteras?
Vår rutin för visselblåsning är avsedd för rapportering av tjänstefel och brott mot gällande riktlinjer för att förhindra ekonomisk brottslighet, dvs. allt bedrägligt, olämpligt, oärligt, olagligt eller oaktsamt agerande.
Länk till vårt externa system för rapportering av misstänkta förseelser:
wbreport.kpmg.se/5590770...

Produkten har blivit tillagd i varukorgen